O nas

Siedziba Spółki:
80-457 Gdańsk-Zaspa ul. Majewskich 26
Administracja: tel. 58 763-90-01, fax 58 763-90-02
e-mail: ncm@ncm.com.pl

 

Nadmorskie Centrum Medyczne Sp. z o.o., wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
KRS: 0000073034,
kapitał zakładowy: 1 000 000 zł, 
NIP:
 584-24-44-154, 
Regon:
 192616396

Zarząd Nadmorskiego Centrum Medycznego:

Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający: 
Rafał Szulc-Cieplicki

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Medyczny:
Mikołaj Ruciński

Dyrektor ds. Ekonomicznych – Główna Księgowa:
Jadwiga Darabasz-Mikulska

Dyrektor ds. Wsparcia Informatycznego:
Michał Szulc-Cieplicki

Wicedyrektor ds. IT:
Tomasz Majewski

Dyrektor ds.  Zabezpieczenia Działalności :
Ewa Mucha

Dyrektor ds. Organizacji i Realizacji Świadczeń:
Katarzyna Bach

Zastępca Dyrektora ds. Rozliczeń Świadczeń Medycznych:
Gabriela Romańczyk

Dyrektor Szpitala Jednodniowego ds. Organizacyjno – Administracyjnych
Iwona Kuchniak

O firmie
Nadmorskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. została założona w grudniu 2000 roku.

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Nadmorskie Centrum Medyczne”
rozpoczął działalność w 2002 roku.

 

 Od 1 lipca 2011 roku jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą.

 

Nadmorskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. to dziesięć Domów Medycznych i 370 pracowników etatowych oddanych do dyspozycji pacjentów. W poradniach, pracowniach  i oddziałach świadczeń udziela ponad 250 lekarzy. Średnio w ciągu jednego dnia przyjmowanych jest ponad 2000 pacjentów. Podstawową opieką medyczną objętych jest ponad 100 000 mieszkańców Gdańska i powiatów sąsiadujących.

Oferta usług świadczonych przez Nadmorskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. jest szeroka i obejmuje: podstawową opiekę zdrowotną, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, opiekę psychiatryczną, szpital jednodniowy (ortopedia, okulistyka, chirurgia), diagnostykę obrazową, w tym  m.in. rezonanse magnetyczne (3T i 1,5T) i tomograf komputerowy, endoskopię (gastroskopia, kolonoskopia i bronchoskopia), diagnostykę laboratoryjną, rehabilitację, stomatologię. W podmiocie realizowane są  programy profilaktyczne w kierunku chorób układu krążenia, cukrzycy, chorób płuc, a także raka piersi, raka szyjki macicy i raka jelita grubego.

Działania strategiczne Zarządu Nadmorskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. mają na celu stałe podnoszenie jakości udzielanych świadczeń oraz rozszerzanie działalności poprzez pozyskiwanie nowych miejsc świadczenia usług zdrowotnych. Potwierdzeniem wysokiej jakości procesów wykonawczych w Nadmorskim Centrum Medycznym Sp. z o.o. było wprowadzenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normą ISO 9001:2015 i 14001:2015. W dniu 25 maja 2022 r. Spółka odnowiła Certyfikat Zgodności przyznany przez firmę Polski Rejestr Statków.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Nadmorskiego Centrum Medycznego Sp.z o.o.

Zintegrowany system Zarządzania NCM

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Alicja Dolewska-Krawczyńska, e-mail: iod@ncm.com.pl, adres: ul. Majewskich 26, 80-457 Gdańsk

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że planowane jest brakowanie dokumentacji medycznej pacjentów Nadmorskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o., dla której ostatni wpis został sporządzony w 2002 roku. Osoby zainteresowane odbiorem oryginału dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba upoważniona przez pacjenta, będą mogły odebrać wymienioną dokumentację po uprzednim złożeniu wniosku do dnia 30 kwietnia 2024 roku w wybranym Domu Medycznym. Po upływie ww. terminu dokumentacja medyczna zostanie zniszczona, a jej odbiór nie będzie już możliwy (podstawa prawna: art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).

Top