POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies przez „Nadmorskie Centrum Medyczne” Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Majewskich 26, 80-457 Gdańsk (Administrator). Określa zasady, sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od pacjentów i użytkowników serwisu internetowego.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki. Wchodząc na tę stronę lub korzystając z niej i przesyłając nam jakichkolwiek dane osobowe użytkownik akceptuje warunki niniejszej polityki prywatności.

Administratorem danych osobowych jest „Nadmorskie Centrum Medyczne” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Majewskich 26, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000073034, REGON: 192616396 NIP: 5842444154 (dalej także jako: NCM).

Zasady ochrony danych osobowych

„Nadmorskie Centrum Medyczne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do zakresu udzielonych zezwoleń (zgód) oraz obszarów przetwarzania dozwolonych prawem.
Wszystkie dane osobowe przetwarzane są w sposób zgodny z wymogami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.) oraz ustawą prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.), w tym zgodnie z zakresem udzielonej przez pacjenta i użytkownika zgody.
Dbamy o to, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z zasadami dotyczącymi merytorycznej poprawności oraz adekwatnie do celów w jakich zostały zebrane.
Przetwarzamy dane przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane, a dodatkowo przez okres w jakim jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Zapewniamy poufność, integralność oraz rozliczalność przetwarzanych przez nas danych osobowych.
Przetwarzane dane osobowe nie są udostępniane bez zgody osób, których dane dotyczą, chyba że udostępnia się te dane osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, podmiotom którym przekazano dane na podstawie umowy powierzenia (w tym współpracującym z Administratorem: kancelariom prawnym, podmiotom świadczącym obsługę IT) oraz podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Przetwarzane dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Sposoby pozyskiwania danych

Dane osobowe są pozyskiwane poprzez:

formularz wypełniany online – informacje gromadzone są dzięki formularzowi dostępnemu na naszej stronie internetowej, zgodnie z Regulaminem Korzystania ze Strefy On-line w „Nadmorskim Centrum Medycznym” Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdańsku;
kontakt bez pośrednictwa sieci – na stronie internetowej znajdują się różne numery telefonów i faksów oraz adresy email, pod którymi można się z nami kontaktować;
podczas korzystania z zasobów strony www.ncm.com.pl – gromadzone są informacje
o użytkownikach za pośrednictwem plików takich jak „cookies”.

Cookies – to małe pliki tekstowe nazywane „ciasteczkami”, wysyłane przez nasz serwis internetowy i zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika (komputerze, laptopie, smartfonie). Używamy ich dla dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb oraz zainteresowań użytkowników serwisu NCM, zrozumienia sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z naszego serwisu oraz stałego udoskonalania naszego serwisu internetowego, czyniąc go jeszcze przyjaźniejszymi i lepiej dostosowanymi do potrzeb użytkowników. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże efektem takiej zmiany może być utrata możliwości korzystania ze strony www.ncm.com.pl.

Pliki „cookies” są stosowane przez NCM w celu:

  • identyfikacji pacjentów jako zalogowanych w Strefie on-line
    i weryfikowania czy są zalogowani,
  • zapamiętywania danych konta, danych do logowania,

– ułatwienia nawigacji,

– dostosowania serwisu do preferencji użytkownika.

 

W jakim celu są wykorzystywane zebrane przez nas dane

Dane osobowe są wykorzystywane do celów realizacji usługi prowadzenia Strefy on-line oraz związanych z tym obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – na podstawie art. 6 ust. 1 a) b) i c) RODO.
W przypadku uzyskania odpowiedniej zgody, dane wykorzystywane są również w celach marketingowych realizowanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
w szczególności poprzez używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.) oraz poczty elektronicznej, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.) na podstawie art. 6 ust. 1 a) RODO.

 

Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji

„Nadmorskie Centrum Medyczne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym
i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych, udostępnieniu osobom nieupoważnionym oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu czy uszkodzeniu.

Prawa użytkownika

Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji usług oferowanych przez Administratora jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
Administrator respektuje przysługujące każdej osobie, której dane przetwarza prawa: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych.
Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, osoba ta ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, iż nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Osoba, której dane przetwarzamy może skorzystać ze swoich uprawnień poprzez skierowanie do „Nadmorskie Centrum Medyczne” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pisma, w którym przedstawi swoje żądania.
Osoba, której dane przetwarzamy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że jej prawa zostały naruszone.

Zmiany dotyczące polityki prywatności

Na zmiany w polityce ochrony prywatności „Nadmorskie Centrum Medyczne” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą mieć wpływ zmiany w sferze ustawodawczej w zakresie ochrony danych osobowych, a także inne czynniki. O wszelkich zmianach pacjenci i użytkownicy zostaną bezzwłocznie poinformowani na stronie internetowej „Nadmorskie Centrum Medyczne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Kontakt

Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych, w tym dotyczące niniejszej Polityki prywatności prosimy kierować na adres: iod@ncm.com.pl