Standardy Ochrony Małoletnich


Standardy Ochrony Małoletnich
w Nadmorskim Centrum Medycznym Sp. z o.o.
ul. Majewskich 26, 80-457 Gdańsk
Gdańsk, dnia 10.05.2024r.


Spis treści:
Rozdział 1.
Wprowadzenie i podstawowe terminy.
Rozdział 2.
Zasady zapewniające bezpieczne relacje między pacjentem a personelem NCM, w tym zachowania
niedozwolone wobec małoletnich.
Rozdział 3.
Rozpoznawanie czynników ryzyka krzywdzenia pacjentów.
Rozdział 4.
Zasady i procedura podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia pacjenta
przez pracownika, osobę trzecią, innego pacjenta lub opiekuna.
Rozdział 5.
Zasady ustalenia planu wsparcia pacjenta po ujawnieniu krzywdy.
Rozdział 6
Procedury określające zakładanie „Niebieskiej karty”.
Rozdział 7.
Zasady aktualizacji Standardu oraz zakres kompetencji osób odpowiedzialnych za przygotowanie
pracowników NCM do stosowania Standardów.
Rozdział 8.
Zasady udostępniania rodzicom i pacjentom standardów do zapoznania się z nimi i ich stosowania.
Rozdział 9.
Zasady ochrony danych osobowych małoletniego.
Rozdział 10.
Zasady ochrony wizerunku małoletniego.
Rozdział 11.
Zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do sieci Internet.
Rozdział 12.
Postanowienia końcowe


Akty prawne na podstawie, których oparte są Standardy Ochrony Małoletnich:

 1. Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością
  na tle seksualnym;
 2. Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych
  innych ustaw;
 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 4. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
 5. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych
  z dnia 20 listopada 1089 r;
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia z dnia 6 września 2023 r. w sprawie procedury
  „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.

  Rozdział 1.
  Wprowadzenie i podstawowe terminy
  Standardy Ochrony Małoletnich NCM Sp. z o.o. to zbiór zasad i procedur postępowania w NCM,
  które mają być przestrzegane oraz stosowane w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub krzywdzenia
  małoletniego pacjenta. Standardy dotyczą całego personelu (pracowników, współpracowników,
  wolontariuszy jak i stażystów) Nadmorskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
  Naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez pracowników NCM to działanie dla dobra
  dziecka i w jego najlepszym interesie. Pracownik NCM traktuje dziecko z szacunkiem oraz uwzględnia
  jego potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie przez pracownika wobec dziecka przemocy
  w jakiejkolwiek formie.
  § 1.
  Definicje
  Ilekroć w niniejszych Standardach jest mowa o:
 7. Dziecku – należy przez to rozumieć każdą osobę do ukończenia 18 roku życia.
 8. NCM – należy przez to rozumieć Nadmorskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą
  w Gdańsku (80-457), przy ul. Majewskich 26 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
  KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział
  Gospodarczy KRS, o nr KRS 0000073034, NIP: 584-24-44-154, REGON: 192616396,
  o kapitale zakładowym w wysokości 1 000 000 PLN.
 9. Pacjencie – należy przez to rozumieć osobę zwracającą się o udzielenie świadczeń
  zdrowotnych lub korzystającą ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Nadmorskie
  Centrum Medyczne Sp. z.o.o. W związku z celem, jakim mają służyć niniejsze Standardy,
  ilekroć jest w nich mowa o pacjencie, należy przez to rozumieć pacjenta małoletniego.
 10. Krzywdzeniu dziecka – należy przez to rozumieć popełnienie czynu zabronionego lub czynu
  karalnego na szkodę dziecka, przemoc wobec dziecka lub zagrożenie dobra dziecka,
  w tym jego zaniedbanie.
 11. Pracowniku – należy przez to rozumieć każdego pracownika NCM bez względu na formę
  zatrudnienia, w tym współpracownika, stażystę, wolontariusza lub inną osobę, która z racji
  pełnionej funkcji lub zadań ma (nawet potencjalny) kontakt z dziećmi.
 12. Opiekunie dziecka – należy przez to rozumieć osobę uprawnioną do reprezentacji dziecka,
  w szczególności jego rodzica lub opiekuna prawnego, rodzica zastępczego.
 13. Małoletnim – należy przez to rozumieć osobę od urodzenia do ukończenia 18 roku życia.
 14. Danych osobowych pacjenta – należy przez to rozumieć wszelkie informacje
  umożliwiające identyfikację pacjenta.
 15. Osobie odpowiedzialnej za Standardy Ochrony Małoletnich – należy przez to rozumieć
  wyznaczonego przez Prezesa Zarządu NCM pracownika sprawującego nadzór
  nad realizacją Standardów.
 16. Przemocy domowej – należy przez to rozumieć jednorazowe albo powtarzające się
  umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub
  ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy
  domowej,
  w szczególności:
  a) narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia,
  b) naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną,
  c) powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące
  u tej osoby cierpienie lub krzywdę,
  d) ograniczające lub pozbawiające tę osobę dostępu do środków finansowych
  lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej,
  e) istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie
  zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków
  komunikacji elektronicznej.
 17. Standardach – należy przez to rozumieć niniejsze Standardy Ochrony Małoletnich
  w Nadmorskim Centrum Medycznym Sp. z o.o.
  Rozdział 2.
  Zasady zapewniające bezpieczne relacje między pacjentem a personelem NCM,
  w tym zachowania niedozwolone wobec małoletnich
  § 2.
 18. Zasady bezpiecznych relacji pracowników NCM z pacjentami:
  a) podstawową zasadą wszystkich czynności podejmowanych przez pracowników NCM
  jest działanie dla dobra pacjenta i w jego interesie. Pracownik traktuje pacjenta
  z szacunkiem oraz uwzględnia jego godność i potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie
  przemocy wobec pacjenta w jakiejkolwiek formie,
  b) zasady bezpiecznych relacji pracownika z pacjentami obowiązują wszystkich pracowników,
  c) znajomość i zaakceptowanie zasad są potwierdzone podpisaniem oświadczenia, którego wzór
  stanowi załącznik nr 1 do niniejszych Standardów.
 19. Pracownik NCM w kontakcie z pacjentami:
  a) zachowuje cierpliwość i odnosi się do pacjenta z szacunkiem,
  b) wykazuje się życzliwością i nie ocenia pacjenta,
  c) uważnie wysłuchuje pacjenta i stara się udzielać mu odpowiedzi dostosowanej do sytuacji
  i jego wieku,
  d) nie zawstydza pacjenta, nie lekceważy, nie upokarza i nie obraża,
  e) nie krzyczy, chyba że wymaga tego sytuacja niebezpieczna (np. ostrzeżenie),
  f) nie ujawnia informacji o pacjencie osobom do tego nieuprawnionym,
  g) zwraca się do dziecka po imieniu, w formie preferowanej przez małoletniego,
  h) nie może naruszać prawa małoletniego do intymności i prywatności,
  i) nie może omawiać sytuacji małoletniego ponad jego głową na przykład z rodzicem/
  opiekunem, ignorując jego obecność,
  j) zawsze mówi prawdę.
 20. Małoletni ma prawo, aby jego opiekun towarzyszył mu podczas leczenia lub korzystania
  ze świadczeń medycznych zawsze, gdy tego potrzebuje.
 21. Małoletni ma prawo do uzyskiwania informacji, które są mu przekazywane w sposób odpowiedni
  do jego wieku. Małoletni ma prawo do zadawania pytań i uzyskiwania na nie odpowiedzi.
 22. Pracownik NCM ma obowiązek uszanować prawo małoletniego do zmiany nastroju, zmiany zdania
  oraz potrzeby oswojenia się z nową sytuacją.
 23. Dziecko ma prawo do prywatności.
 24. Kontakt fizyczny z małoletnim nawiązywany podczas udzielania świadczeń zdrowotnych może
  odbywać się wyłączenie za zgodą małoletniego i musi być ograniczony do minimum.
 25. Opiekun dziecka ma prawdo do bieżącego uzyskiwania informacji o stanie zdrowia małoletniego.
 26. Pracownikowi NCM:
  a) nie wolno w obecności pacjentów niestosownie żartować, używać wulgaryzmów, wykonywać
  obraźliwych gestów i wypowiadać treści o zabarwieniu seksualnym,
  b) nie wolno wykorzystywać przewagi fizycznej ani stosować gróźb.
 27. Pracownik NCM zobowiązany jest do:
  a) równego traktowania pacjentów, niezależnie od ich płci, wieku, orientacji seksualnej,
  wyznania, pochodzenia etnicznego czy też niepełnosprawności,
  b) zachowania w poufności informacji uzyskanych w związku z wykonywaną pracą.
  § 3.
  Pracownikowi NCM bezwzględnie zabrania się:
  a) nawiązywać relacji intymnych, seksualnych z pacjentem,
  b) składać pacjentowi propozycji o charakterze seksualnym lub pornograficznym,
  w tym również udostępniania takich treści,
  c) proponować pacjentom alkoholu, wyrobów tytoniowych i innych używek (narkotyków
  lub innych środków odurzających).
  § 4.
 28. Pracownik zobowiązany jest do zapewnienia pacjentom, że w sytuacji, kiedy poczują
  się niekomfortowo otrzymają stosowną pomoc.
 29. Pracownik zobowiązany jest do przedstawienia pacjentom Standardów Ochrony Małoletnich,
  które obowiązują w NCM i zapewnienia ich, iż otrzymają odpowiednią pomoc.
  § 5.
 30. Każde przemocowe zachowanie wobec pacjenta jest niedozwolone.
 31. Pracownikowi NCM nie wolno dotykać pacjenta w sposób, który mógłby zostać nieprawidłowo
  zinterpretowany. Jeśli w odczuciu pracownika, pacjent potrzebuje, np. przytulenia, powinien
  uzyskać na to zgodę pacjenta.
 32. Kontakt fizyczny z pacjentem nigdy nie może być niejawny bądź ukrywany, wiązać
  się z jakąkolwiek gratyfikacją ani wynikać z relacji władzy.
 33. Pracownik NCM, który ma świadomość, iż pacjent doznał jakiejś krzywdy, np. znęcania fizycznego
  lub wykorzystania seksualnego, zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności
  w kontaktach z pacjentem, wykazując zrozumienie i wyczucie.
  §6.
 34. Pracownicy NCM mają zapewnioną podstawową edukację na temat ochrony małoletnich
  przed krzywdzeniem i pomocy w sytuacjach zagrożenia, w zakresie:
  a) rozpoznawania symptomów krzywdzenia małoletnich,
  b) procedur interwencji w przypadku krzywdzenia lub podejrzenia krzywdzenia, a także
  posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego,
  c) dokumentowania podejmowanych działań związanych z ochroną małoletnich,
  d) znajomości praw dziecka, praw człowieka i praw pacjenta oraz zasad bezpiecznego
  przetwarzania udostępnionych danych osobowych,
  e) odpowiedzialności prawnej za zdrowie i życie powierzonych opiece małoletnich,
  f) procedury „Niebieskiej Karty”,
  g) bezpieczeństwa relacji całego personelu z małoletnimi (w tym uwzględniającą wiedzę
  o zrachowaniach pożądanych i niedozwolonych w kontaktach z małoletnim).
 35. Pracownicy NCM są weryfikowani, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 maja 2016 r.
  o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.
  Rozdział 3.
  Rozpoznawanie czynników ryzyka krzywdzenia pacjentów
  § 7.
 36. Pracownicy NCM w ramach wykonywanych obowiązków zwracają uwagę na czynniki ryzyka
  krzywdzenia małoletnich, takie jak w szczególności:
  a) pacjent jest często brudny lub nieprzyjemnie pachnie,
  b) pacjent kradnie jedzenie, pieniądze, itp.,
  c) pacjent żebrze – pacjent jest głodny,
  d) pacjent nie otrzymuje potrzebnej mu opieki medycznej, szczepień, okularów, itp.,
  e) pacjent ma widoczne obrażenia ciała (siniaki, ugryzienia, rany), których pochodzenie
  trudno jest wyjaśnić. Obrażenia są w różnej fazie gojenia,
  f) podawane przez pacjenta wyjaśnienia dotyczące obrażeń wydają się niewiarygodne,
  niemożliwe, niespójne, itp., pacjent często je zmienia,
  g) pacjent wzdryga się, kiedy podchodzi do niego osoba dorosła,
  h) pacjent cierpi na powtarzające się dolegliwości somatyczne: bóle brzucha, głowy, mdłości,
  itp.,
  i) pacjent jest bierny, wycofany, uległy, przestraszony, depresyjny, itp. lub zachowuje
  się agresywnie, buntuje się, samo okalecza się, itp.,
  j) używa środków psychoaktywnych,
  k) pacjent jest rozbudzony seksualnie niestosownie do sytuacji i wieku,
  l) pacjent ucieka,
  m) nastąpiła nagła i wyraźna zmiana zachowania pacjenta,
  n) pacjent mówi o przemocy.
 37. Jeżeli z objawami u pacjenta współwystępują określone zachowania opiekuna dziecka,
  to podejrzenie, że pacjent jest krzywdzony jest szczególnie uzasadnione. Niepokojące zachowania
  opiekuna dziecka to:
  a) podaje nieprzekonujące lub sprzeczne informacje lub odmawia wyjaśnień przyczyn
  obrażeń pacjenta,
  b) odmawia, nie utrzymuje kontaktów z osobami zainteresowanymi losem pacjenta,
  c) mówi o małoletnim w negatywny sposób, ciągle obwinia, poniża i strofuje pacjenta
  (np.: używając określeń takich jak „idiota”, „gnojek”, „gówniarz”),
  d) poddaje małoletniego surowej dyscyplinie lub jest nadopiekuńczy lub zbyt pobłażliwy
  albo odrzuca małoletniego,
  e) nie interesuje się losem i problemami małoletniego,
  f) jest apatyczny, pogrążony w depresji,
  g) zachowuje się agresywnie,
  h) ma zaburzony kontakt z rzeczywistością np. reaguje nieadekwatnie do sytuacji,
  wypowiada się niespójnie,
  i) nie ma świadomości lub neguje potrzeby małoletniego,
  j) przekracza dopuszczalne granice w kontakcie fizycznym lub werbalnym,
  k) nadużywa alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
 38. Pracownicy NCM monitorują sytuację i dobrostan pacjenta.
  Rozdział 4.
  Zasady i procedura podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia pacjenta
  przez pracownika, osobę trzecią, innego pacjenta lub opiekuna
  § 8.
 39. Schemat podejmowania interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia pacjenta przez osoby
  trzecie, w tym pracowników NCM:
  a) jeśli pracownik podejrzewa, że pacjent doświadcza przemocy z uszczerbkiem na zdrowiu,
  wykorzystania seksualnego lub zagrożone jest jego życie, zobowiązany jest do zapewnienia
  pacjentowi bezpiecznego miejsca i odseparowania go od osoby stwarzającej zagrożenie.
  Pracownik zobowiązany jest do zawiadomienia policji pod nr 112 lub 997, a w przypadku podejrzenia innych przestępstw do poinformowania policji lub prokuratury o możliwości
  popełnienia przestępstwa. Pracownik zobowiązany jest również do niezwłocznego
  zawiadomienia przełożonego lub Zarząd NCM. Pracownik zawiadamia opiekunów dziecka,
  b) jeśli pracownik podejrzewa, że pacjent doświadczył innej formy krzywdzenia,
  niż wynikającej z popełnienia przestępstwa na szkodę pacjenta (na przykład jednorazowej
  przemocy fizycznej lub psychicznej takiej jak popychanie, klapsy, poniżanie, ośmieszanie),
  zobowiązany jest do zadbania o bezpieczeństwo pacjenta i odseparowania go od osoby
  krzywdzącej. Następnie ma obowiązek zawiadomić przełożonego lub Zarząd NCM,
  jak również opiekunów dziecka. Pracownik ma również obowiązek zwrócenia uwagi danej
  osobie, że jego zachowanie jest niewłaściwe z podkreśleniem, iż w NCM obowiązują
  określone Standardy Ochrony Małoletnich,
  c) jeśli pracownik zauważy inne niepokojące zachowania wobec pacjentów, np. krzyki,
  niestosowne komentarze zobowiązany jest zadbać o bezpieczeństwo pacjenta
  i odseparować go od osoby podejrzanej o krzywdzenie. Ponadto zobowiązany
  jest poinformować o powyższym przełożonego lub Zarząd NCM, jak również opiekuna
  dziecka. Pracownik ma również obowiązek zwrócenia uwagi danej osobie, że jego
  zachowanie jest niewłaściwe z podkreśleniem, iż w NCM obowiązują określone Standardy
  Ochrony Małoletnich.
 40. Schemat podejmowania interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia pacjenta przez inną
  osobę małoletnią:
  a) jeśli pracownik podejrzewa, że pacjent doświadcza przemocy z uszczerbkiem na zdrowiu,
  wykorzystania seksualnego lub zagrożone jest jego życie, zobowiązany jest
  do zapewnienia pacjentowi bezpiecznego miejsca i odseparowania go od osoby
  stwarzającej zagrożenie. Pracownik zobowiązany jest do zawiadomienia policji pod nr 112
  lub 997, a w przypadku podejrzenia innych przestępstw do poinformowania policji
  lub prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Ponadto, zawiadamia
  przełożonego lub Zarząd NCM oraz opiekuna dziecka (pacjenta), jak również rodzica
  lub opiekuna małoletniego, którego pracownik podejrzewa o powyżej opisane czynności,
  b) jeśli pracownik podejrzewa, że pacjent doświadczył innej formy krzywdzenia,
  niż z popełnionego przestępstwa na szkodę pacjenta, ze strony innego małoletniego,
  wówczas pracownik zobowiązany jest do zadbania o bezpieczeństwo pacjenta
  i odseparowania go od osoby krzywdzącej. Zawiadamia przełożonego lub Zarząd NCM
  oraz powiadamia opiekuna dziecka (pacjenta) i osoby małoletniej, która jest podejrzana
  o krzywdzenie pacjenta. Ponadto pracownik zawiadamia sąd rodzinny, wysyłając wniosek
  o wgląd w sytuację rodziny.
 41. Schemat podejmowania interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia pacjenta
  przez opiekuna dziecka:
  a) jeśli pracownik podejrzewa, że pacjent doświadcza przemocy z uszczerbkiem
  na zdrowiu, wykorzystania seksualnego lub zagrożone jest jego życie, zobowiązany
  jest do zapewnienia pacjentowi bezpiecznego miejsca i odseparowania go od osoby
  stwarzającej zagrożenie. Pracownik zobowiązany jest do zawiadomienia policji
  pod nr 112 lub 997, a w przypadku podejrzenia innych przestępstw do poinformowania
  policji lub prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Pracownik zobowiązany
  jest również do niezwłocznego zawiadomienia przełożonego lub Zarząd NCM.
  Pracownik zawiadamia również niekrzywdzącego rodzica lub opiekuna małoletniego
  pacjenta,
  b) jeżeli pracownik podejrzewa, że pacjent doznaje przemocy domowej lub jest jej
  świadkiem, zobowiązany jest do rozpoczęcia procedury Niebieskiej Karty poprzez
  wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A”. W przypadku podejrzenia, że opuszczenie
  przez dziecko placówki medycznej w towarzystwie rodzica lub opiekuna grozi w dobro
  dziecka, w tym zagraża jego bezpieczeństwu, należy uniemożliwić oddalenie się dziecka i niezwłocznie wystąpić do sądu rodzinnego o wydanie odpowiednich zarządzeń. W tym
  wypadku pracownik niezwłocznie zawiadamia przełożonego lub Zarząd NCM,
  c) jeżeli pracownik podejrzewa, że pacjent doświadcza zaniedbania potrzeb życiowych
  lub doszło do innego zagrożenia dobra pacjenta, a także gdy zachowanie rodziców
  lub opiekunów nie stanowi przemocy domowej lub nie jest jasne, jak je zakwalifikować,
  wówczas należy wystąpić do sądu rodzinnego z wnioskiem o wgląd w sytuację dziecka.
  W tej sytuacji pracowników również zawiadamia przełożonego lub Zarząd NCM.
  § 9.
 42. W każdym przypadku zauważenia krzywdzenia pacjenta należy uzupełnić Kartę Interwencji,
  której wzór stanowi załącznik nr 3.
 43. W każdym przypadku podejrzenia występowania przemocy domowej należy wszcząć procedurę
  „Niebieskiej Karty”.
 44. Fakt identyfikowania objawów krzywdzenia pacjenta podlega obowiązkowemu odnotowaniu
  w dokumentacji medycznej pacjenta.
 45. Ilekroć w niniejszym rozdziale mowa jest o poinformowania policji lub prokuratury o możliwości
  popełnienia przestępstwa, zawiadomienie powinno zawierać co najmniej następującej
  informacje: opis zdarzenia, ze wskazaniem danych pokrzywdzonego i potencjalnego sprawcy.
 46. Jeżeli pracownik ma wątpliwość, a sytuacja wydaje mu się niejasna, ma obowiązek skonsultować
  to z innymi pracownikami i z przełożonym lub Zarządem NCM.
  Rozdział 5.
  Zasady ustalenia planu wsparcia pacjenta po ujawnieniu krzywdy
  § 10.
 47. Pomimo zastosowania procedury interwencji, tworzy się grupę wsparcia dla pokrzywdzonego
  pacjenta.
 48. Grupa może poszerzyć się do większej liczby specjalistów w zależności od doznanej krzywdy.
 49. Grupa wsparcia spotyka się celem ustalenia, jaka pomoc pacjentowi będzie niezbędna od razu
  oraz w dalszej perspektywie czasu.
 50. Grupa wsparcia tworzy IPD (Indywidualny Plan Działania), który stanowi dokument zapisany
  i przechowywany w aktach pacjenta.
 51. IPD zawiera przede wszystkim informacje o podjętych działaniach, plan spotkań
  ze specjalistami/opiekunami dziecka/ oraz przypuszczalny czas trwania wsparcia.
 52. Wnioski ze spotkań stanowią dane wrażliwe pacjentów i nie są dołączane do IPD, wyjątek
  stanowi sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta (np. o planowanym samobójstwie).
  Rozdział 6.
  Procedury określające zakładanie „Niebieskie karty”
  § 11.
 53. Głównym celem „Niebieskich Kart” jest usprawnienie pomocy oferowanej przez placówkę
  medyczną, ale też tworzenie warunków do systemowego, interdyscyplinarnego modelu pracy
  z rodziną. Procedura „Niebieska Karta” oraz wzory formularzy regulują przepisy Rozporządzenia
  Rady Ministrów z dnia 6 września 2023 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów
  formularzy „Niebieska Karta”.
 54. W przypadku uzasadnionego podejrzenia stosowania przemocy domowej lub zgłoszenia
  dokonanego przez świadka przemocy domowej należy wszcząć procedurę „Niebieskiej Karty”.
  Pracownik wypełnia „Niebieską kartę” wspólnie z przedstawicielem podmiotu medycznego
  uprawnionym do jej podpisywania.
 55. Wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A” następuje w obecności pełnoletniej osoby
  doznającej przemocy domowej.
 56. Jeżeli wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A” nie jest możliwe z powodu nieobecności
  pełnoletniej osoby doznającej przemocy domowej, jej stanu zdrowia lub ze względu
  na zagrożenie jej życia lub zdrowia, wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A” następuje
  niezwłocznie po nawiązaniu bezpośredniego kontaktu z tą osobą lub po ustaniu przyczyny
  uniemożliwiającej jego wypełnienie.
 57. Osoba wszczynająca procedurę podejmuje działania interwencyjne mające na celu zapewnienie
  bezpieczeństwa osobie doznającej przemocy domowej.
 58. Jeżeli istnieje podejrzenie stosowania przemocy domowej wobec małoletniego, działania
  w ramach procedury przeprowadza się w obecności rodzica, opiekuna prawnego
  lub faktycznego.
 59. Jeżeli istnieje podejrzenie stosowania przemocy domowej wobec pełnoletniej osoby
  nieporadnej ze względu na wiek, stan psychiczny lub fizyczny, działania w ramach procedury
  przeprowadza się w obecności opiekuna prawnego lub faktycznego lub pełnoletniej osoby przez
  nią wskazanej.
 60. Jeżeli istnieje podejrzenie, że osobami stosującymi przemoc domową wobec małoletniego
  są rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni, działania w ramach procedury przeprowadza się
  w obecności pełnoletniej osoby najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca
  1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138, z późn. zm. 2), zwanej dalej „osobą najbliższą”,
  lub pełnoletniej osoby wskazanej przez małoletniego.
 61. Jeżeli istnieje podejrzenie, że osobą stosującą przemoc domową wobec pełnoletniej osoby
  nieporadnej, jest opiekun prawny lub faktyczny, działania w ramach procedury przeprowadza
  się w obecności osoby najbliższej, a w razie jej braku – w obecności innej osoby pełnoletniej przez
  nią wskazanej.
 62. Działania z udziałem osób doznających przemocy domowej, przeprowadza się, w miarę
  możliwości, w obecności psychologa.
 63. Po wypełnieniu formularza „Niebieska Karta – A” osobie doznającej przemocy domowej
  przekazuje się formularz „Niebieska Karta – B”.
 64. Jeżeli osobą doznającą przemocy domowej jest małoletni, formularz „Niebieska Karta – B”
  przekazuje się rodzicowi, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu, a w przypadkach, o których
  mowa w 8 lub 9 – osobie najbliższej lub pełnoletniej osobie wskazanej przez małoletniego.
 65. Formularza „Niebieska Karta – B” nie przekazuje się osobie stosującej przemoc domową.
 66. Wypełniony formularz „Niebieska Karta – A” niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni
  roboczych od dnia wszczęcia procedury, przekazuje się do zespołu interdyscyplinarnego.
 67. Kopię wypełnionego formularza „Niebieska Karta – A” pozostawia się w placówce medycznej.
  Rozdział 7.
  Zasady aktualizacji Standardu oraz zakres kompetencji osób odpowiedzialnych
  za przygotowanie pracowników NCM do stosowania Standardów
  § 12.
 68. Procedura aktualizowania Standardu odbywa się nie rzadziej niż raz na 2 lata.
 69. Zarząd NCM wyznacza osobę odpowiedzialną za Standardy. Osoba ta musi posiadać odpowiednią
  wiedzę, doświadczenie związane ochroną małoletnich przed ich krzywdzeniem. Musi również
  posiadać wiedzę w zakresie obowiązujących przepisów prawa związanych ze Standardami.
 70. Osoba wyznaczona przez Zarząd NCM przygotowuje pracowników do stosowania Standardów,
  monitoruje realizację Standardów, reaguje na ich naruszenie i dokumentuje naruszenia,
  koordynuje zmiany w Standardach.
 71. Osoba, o której mowa w ust. 3 będzie odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach
  zagrażających małoletniemu.
 72. Osoba, o której mowa w ust. 3 powyżej prowadzi rejestr ujawnionych lub zgłoszonych incydentów
  lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego.
 73. Rejestr, o którym mowa w ust. 5, prowadzony będzie w formie elektronicznej i papierowej.
  Rejestr będzie przechowywany w siedzibie NCM i na serwerach NCM. Szczegółowe informacje
  w zakresie dotyczącym prowadzenia i przechowywania rejestru będą wprowadzone odrębnym
  zarządzeniem Prezesa Spółki.
 74. Osoba odpowiedzialna za realizację Standardu zobowiązana jest do przeprowadzania wśród
  pracowników NCM (przynajmniej raz w roku) ankiety, której wzór stanowi załącznik nr 4
  do niniejszego Standardu.
 75. Po przeprowadzonej ankiecie, osoba odpowiedzialna opracowuje wypełnione ankiety
  oraz sporządza z nich raport, który przedstawia Zarządowi NCM.
 76. W ankiecie pracownicy NCM mogą proponować zmiany Standardów.
 77. Osoba odpowiedzialna za realizację Standardu może powołać zespół koordynujący, jeśli uzna,
  że taki zespół przyczyni się do lepszej realizacji Standardów bądź pozwoli na szybsze reagowanie
  w sytuacji, gdy Standardy będą wymagały aktualizacji.
 78. Prezes NCM wprowadza do Standardów niezbędne zmiany i ogłasza pracownikom NCM nowe
  brzmienie Standardów.
  Rozdział 8.
  Zasady udostępniania rodzicom i pacjentom standardów do zapoznania się z nimi
  i ich stosowania
  § 13.
 79. Dokument „Standardy Ochrony Małoletnich” jest dokumentem Spółki ogólnodostępnym
  dla pracowników, pacjentów oraz opiekunów dziecka.
 80. Dokument opublikowany jest na stronie internetowej NCM oraz jest wyłożony
  w recepcjach wszystkich placówkach Spółki, w których udzielane są świadczenia zdrowotne.
  Wersja skrócona przeznaczona dla małoletnich wywieszona jest w widocznym miejscu na tablicy
  ogłoszeń we wszystkich placówkach Spółki.
  Rozdział 9.
  Zasady ochrony danych osobowych małoletniego
  § 14.
 81. Dane osobowe małoletniego podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dnia
  10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 82. Pracownik NCM ma obowiązek zachowania w tajemnicy danych osobowych, zgodnie
  z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i regulacjami obowiązującymi
  w NCM.
 83. Dane osobowe pacjenta są udostępniane wyłącznie osobom i podmiotom do tego uprawniony.
  Rozdział 10.
  Zasady ochrony wizerunku małoletniego
  § 15.
  Pracownicy NCM uznając prawo pacjenta do prywatności i ochrony dóbr osobistych, zapewniają
  ochronę wizerunku pacjenta.
  § 16.
 84. Pracownikowi NCM nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów lub innym osobom
  postronnym utrwalania wizerunku pacjenta (tj. filmowanie, fotografowanie) na terenie NCM
  bez pisemnej zgody opiekuna dziecka.
 85. W celu uzyskania zgody opiekuna dziecka na utrwalanie wizerunku pacjenta, pracownik NCM
  ma obowiązek skontaktować się z opiekunem dziecka i uzyskać od niego pisemną zgodę.
 86. Niedopuszczalne jest podanie przedstawicielowi mediów danych kontaktowych opiekuna dziecka
  lub małoletniego bez wiedzy i zgody tego opiekuna.
  § 17.
 87. Upublicznienie przez pracownika NCM wizerunku pacjenta utrwalonego w jakiejkolwiek formie
  (tj. fotografia, nagranie audio-wideo) wymaga uzyskania uprzedniej pisemnej zgody opiekuna
  dziecka.
 88. Przed utrwaleniem wizerunku małoletniego należy pacjenta oraz opiekuna dziecka poinformować
  o tym, gdzie będzie umieszczony zarejestrowany wizerunek i w jakim kontekście będzie
  wykorzystywany.
  Rozdział 11.
  Zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do sieci Internet.
  § 18.
  NCM nie zapewnia dostępu do Internetu małoletnim pacjentom.
  Rozdział 12.
  Postanowienia końcowe
  § 19.
 89. Standardy Ochrony Małoletnich wchodzą w życie z dniem ich zamieszczenia na stronie
  internetowej NCM.
 90. Integralna częścią Standardów są niżej wymienione załączniki:
  a) Załącznik nr 1 Oświadczenie o znajomości i przestrzeganiu zasad zawartych
  w standardach ochrony małoletnich.
  b) Załącznik nr 2 Karta Interwencji.
  c) Załącznik nr 3 Monitoring standardów – ankieta dla pracowników.
  d) Załącznik nr 4 Niebieska Karta – A.
  e) Załącznik nr 5 Niebieska Karta – B.
  f) Załącznik nr 6 Wersja skrócona zawiera informacje istotne dla małoletnich.
  Prezes Zarządu
  Dyrektor Zarządzający
  Rafał Szulc-Cieplicki
Top